Kompaskonsult Profil

Behandling, supervision, undervisning og konsulentbistand.

Kompaskonsult tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingsforløb

– af høj kvalitet til børn, unge, voksne og familier, der har brug for hjælp til at fungere bedre i livet.

Det er blevet mere almindeligt at omtale belastende oplevelser som traumatiserende oplevelser. Med traumer forstår vi hændelser, der erfares som så overvældende for den, der oplever det, at reaktioner, billeder og sansninger på en måde ”bider sig fast” og efterfølgende påvirker hverdagen. Traumer kan være relateret til overgreb, hospitalsindlæggelser, vold, ulykker, krig, flugt eller svigt i barndommen, men det kan i virkeligheden opstå af mange andre situationer.

Når livet gør ondt, oplever vi en lang række forskellige reaktioner, og vi kan få brug for hjælp til at sortere, strukturere og handle fornuftigt med henblik på at genoprette balancen i os selv, med andre og i livet generelt.

Kompaskonsult benytter en tværfaglig tilgang til at arbejde med traumer og har fokus på såvel psykologiske som kropslige symptomer og reaktioner.
Laila Jacobsen, uddannet fysioterapeut, og Tina Ammundsen, uddannet familie-traumeterapeut og socialpædagog, har i mange år arbejdet tæt sammen inden for rehabilitering af traumatiserede flygtningefamilier og har udviklet specialkompetencer i forhold til denne målgruppe og til familier generelt.

Netop det tværfaglige samarbejde mellem de to forskellige professioner kvalificerer tilgangen til at arbejde med dysregulerede nervesystemer, bekymrende adfærd, dårlig trivsel, traumatiske oplevelser, uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre, lavt funktionsniveau eller psykisk/fysisk vold – mentalt såvel som kropsligt.

Med udgangspunkt i denne forståelse af traumer, dysfunktioner og dårlig trivsel tilbyder Kompaskonsult behandling, undervisning, temadage, sparring og konsulentbistand inden for de enkelte professioner og på traumefeltet generelt.

Laila Jacobsen

Laila Jacobsen

Fysioterapeut og traumebehandler

Tina Ammundsen

Tina Ammundsen

Traume- og familieterapeut

Udgivelser af Kompaskonsult

Du kan desuden følge Kompaskonsult på vores Linkedin profil

h

Family Matters - a case of mutual growth publiceret i Nordic Work with Traumatised Refugees - Do We Really Care

Cambridge Press 2016
Forfattere: Laila Jacobsen, Tina Ammundsen – Kompaskonsult traumebehandling.

Klumme, "Hænger dit liv sammen?" i Krop+Fysik

Omhandlende fysioterapeutisk behandling til krop og sind. – april 2018
Forfattere: Jonna Jensen, lektor ved PH Metropol og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, og Laila Jacobsen, traume- og fysioterapeut, Kompaskonsult IVS

h

Massage med fokus på nervesystemet, kap. 5 i Lærebog i massage

Fysio/Munksgaard, Red.: Nanna Linde – oktober 2016.
Forfattere: Laila Jacobsen, Kompaskonsult traumebehandling.

Med udgangspunkt i en neuroaffektiv forståelse samt i teori om dermoneuromodulation beskrives, hvordan massage og manuel behandling gør det muligt samtidig at addressere hud, fysisk væv, fysiologiske funktioner og affektive og kognitive processer.

h

Symptomerne efter tortur kan være svære at opdage

Fysioterapeuten – Laila Jacobsen og Anette Klahr – november 2013
Forfattere: Laila Jacobsen, Anette Klahr, Kompaskonsult traumebehandling.

I denne artikel gives et overblik over de typiske reaktioner og symptomer, som man kan forvente at støde ind i og som kan bidrage til, at man som fysioterapeut kan identificere torturoverleveren, forholde sig professionelt i situationen og vurdere, om patienten er i optimal udredning og behandling.

h

Mod en fælles indsats

RCT – oktober 2006
Forfattere: Tina Ammundsen, Edith Montgomery, Mette-Louise Johansen.

Udvikling af netværksmødemodel.
Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier.

Skal vi arbejde sammen?