Fagligt - Traumebehandling

Traumebehandling i Kompaskonsult

 

Traumebehandling i Kompaskonsult retter sig mod reducering af traumereaktioner. Med traumereaktioner forstås de reaktioner og symptomer, der opstår i forbindelse med eller i forlængelse af oplevelser, der overvælder vores nervesystem kropsligt, emotionelt og kognitivt. Oplevelser der er så skræmmende eller uforståelige, at vi ikke formår at integrere dem, og som derfor forbliver erindringer i vores system, der vedvarende forstyrrer vores liv. Traumereaktioner kan vi udvikle, både når vi har været direkte udsat for en traumatiserende oplevelse, men også hvis vi har været vidne til en. Personer udsat for dette betegner vi som primært traumatiseret, men man kan også være sekundært traumatiseret og udvikle traumereaktioner ved eksempelvis at vokse op med forældre, der er traumatiserede, eller ved at være omsorgsgiver for et barn med udviklingstraumer.
Hvis klassiske traumereaktioner varer ved over tid diagnosticeres man med PTSD. Dog må det understreges, at man kan være meget begrænset i sin hverdag, praktisk og følelsesmæssigt, også uden diagnosen.

Traumereaktioner er besværlige at leve med og kan, over tid, forandre vores personlighed og adfærd. Forandringer der kan ændre den måde, vi opfatter os selv og andre på, og den måde vi er i vores familie, arbejde og fritid på. I vores dagligdag vil traumereaktioner have indflydelse på hvor tålmodige, tillidsfulde, autentiske og nærværende vi kan være og på den måde påvirke vores arbejdsevne og vores relation til andre mennesker.

Traumebehandling handler indledningsvist om at etablere en genkendelig og tillidsvækkende kontakt til sig selv. Dernæst at opnå forståelse af egne reaktionsmønstre og sammenhænge for således at kunne begynde at forandre det, der ikke fungerer i familielivet, i arbejdslivet og livet i øvrigt. Som oftest vil det være meningsfuldt at arbejde med det udløsende traume, men det er ikke absolut nødvendigt og heller ikke altid formålstjeneligt. Dels kan det vise sig, at det tydeligst præsenterede traume dækker over tidligere traumer, dels kan det vise sig mere hensigtsmæssigt at fokusere på, hvordan oprindelige traumer påvirker det aktuelle liv end på det oprindeligt traume isoleret. Vi skelner overordnet mellem enkeltstående/gentagne traumer og udviklingstraumer. Det enkeltstående traume, hvor en enkelt episode udløser traumereaktioner eller gentagne traumer, hvor flere mindre episoder tilsammen udløser traumereaktioner. Med udviklingstraumer forstås traumer, der er opstået tidligt i vores liv. På et tidspunkt hvor vi var afhængige af ikke at blive svigtet af vores nærmeste omsorgspersoner. Man kan præsentere en eller flere slags traumer, og det vil påvirke den tilgang, vi har til at afhjælpe problematikken.

Traumebehandling for børn forudsætter, at der etableres den fornødne sikkerhed og hverdagsstruktur for barnet, inden den egentlige traumebehandling kan påbegynde. Desuden skal barnets nærmeste omsorgspersoner engageres, og et tæt samarbejde skal være etableret.

For at lykkes med traumebehandlingen er timing og docering altafgørende. Vi ser ofte umiddelbart positive forandringer, hvorimod de grundlæggende og vedvarende forandringer, der skal række ind i fremtiden, er tidskrævende og fordrer en proces, der tager højde for den enkeltes kapacitet og livsvilkår.
Et traumebehandlingsforløb er krævende både hvad angår tid og intensitet. Forandringerne skabes ikke kun i selve terapien, men i endnu højere grad i hverdagen imellem sessionerne, og det involverer såvel den/de primært henviste som det private og det professionelle netværk omkring dem.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere drøftelse.