Persondatapolitik

for patientbehandling ved Kompaskonsult ApS

 

Velkommen som patient i vores klinik. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi indsamler, noterer og behandler oplysninger om dig.

Nedenstående er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger:

Kompaskonsult ApS
v/ Laila Jacobsen
Gammel Kongevej 74D, 1. th.
1850 Frederiksberg C
M: 41 56 10 41
E: laila@kompaskonsult.dk
CVR: 37277878

1. Hvilke oplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv giver til os som led i behandlingen.

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, indhenter vi oplysninger fra tredjepart og undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager eller rekvirerer personoplysninger om dig fra andre parter. Det kan være korrespondance fra læge eller sygehus, fra kommune eller andre relevante samarbejdspartnere.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi overholder den gældende persondatalovgivning og har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi registrerer oplysninger om dig til brug for fakturering. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].


2. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af sociale -og helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven og serviceloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.


3. Hvor længe opbevarer
vi dine oplysninger?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Videomateriale destrueres 1 år efter endt behandlingsforløb og benyttes eller udleveres udelukkende med dit og eventuelle henviseres samtykke. Desuden ved opfyldelse af lovkrav.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.


4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.


5. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på.
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Venligst

Tina Ammundsen og Laila Jacobsen

Kompaskonsult ApS

Kompaskonsult ApS

Gammel Kongevej 74D, 1 th
1850 Frederiksberg C

Google Maps Rutevejledning

Gammel Kongevej 74D, 1. th,
1850 Frederiksberg C

Vi træffes i klinikken efter aftale.

Google Maps Rutevejledning

Hvis du kommer i bil er der mellem 30 min og 2 timers gratis parkering på Frederiksberg og betalings parkering på P-pladsen i Tullinsgade, bag Føtex. OBS selvom der er gratis parkering skal App til parkering påbegyndes fra start – Easypark, Apcoa, ParkPark eller andet.

Google Maps Rutevejledning

Gå afstand fra Metro Frederiksberg Allé Station og S-tog Vesterport St. 
Bus 31, 26 og 71 kører lige til døren.
Gå afstand fra buslinjer 1A, 7A, 9A og 37

Google Maps Rutevejledning