Persondatapolitik

for patientbehandling ved Kompaskonsult ApS

 

Velkommen som patient i vores klinik. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi indsamler, noterer og behandler oplysninger om dig.

Nedenstående er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger:

Kompaskonsult ApS
v/ Laila Jacobsen
Gammel Kongevej 74D, 1. th.
1850 Frederiksberg C
M: 41 56 10 41
E: laila@kompaskonsult.dk
CVR: 37 27 78 78

1. Hvilke oplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv giver til os, som led i behandlingen

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og i journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler)

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, indhenter vi, med samtykke, oplysninger fra tredjepart og undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager eller rekvirerer personoplysninger omhandlende dig fra andre parter. Det kan være korrespondance fra læge, sygehus, kommune eller andre relevante samarbejdspartnere.

Oplysningerne anvendes til brug for en kvalificeret og sikker behandling af dig og til at understøtte de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi overholder den gældende persondatalovgivning og har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi registrerer ligeledes oplysninger om dig til brug for fakturering. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.


2. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt
af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Ifølge sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold og videregivelse af disse uden for klinikken må kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundheds og serviceloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til sundheds eller myndighedspersoner. De nærmere regler herfor findes i Sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for administrative formål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvis betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger tilknyttet betalingen.


3. Hvor længe opbevarer
vi dine oplysninger?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra seneste notat i journalen, jf. Journalbekendtgørelsens § 15, stk 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Videomateriale destrueres umiddelbart efter afslutning af forløb og benyttes eller udleveres udelukkende med dit og henvisers samtykke. Desuden ved eventuelt opfyldelse af lovkrav.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares udelukkende så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.


4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os og lave en aftale. Efter autorisations-lovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at den indeholder fejlagtige oplysninger om dig, kan du bede om at der bliver noteret en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfatte af journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.


5. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på.

Datatilsynet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby. Du kan finde nærmere oplysninger
Datatilsynet på
www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Venligst

Tina Ammundsen og Laila Jacobsen

Kompaskonsult ApS

Kompaskonsult ApS

Gammel Kongevej 74D, 1 th
1850 Frederiksberg C

Google Maps Rutevejledning

Gammel Kongevej 74D, 1. th,
1850 Frederiksberg C

Vi træffes i klinikken efter aftale.

Google Maps Rutevejledning

Hvis du kommer i bil, er der gratis parkering 30 – 60 minutter udvalgte steder på Frederiksberg ellers betalingsparkering med Easypark, Apocoa, ParkPark eller andet.

Google Maps Rutevejledning

Gå afstand fra Metro Frederiksberg Allé Station og S-tog Vesterport St.
Gå afstand fra buslinjer 1A, 7A, 9A, 26, 71 og 37.

Bus 31 kører lige til døren.

Google Maps Rutevejledning